Vedtægterne er klubbens interne regler for drift.
KONGELUNDENS RIDEKLUB – Vedtægter pr. d. 6/3-2018
1. Navn, hjemsted og formål

1.1. Foreningens navn er “Kongelundens Rideklub”

Som forkortelse anvendes “KRK”

1.2. Dens hjemsted er Ullerup, Tårnby Kommune.

Postadressen er Tømmerupvej 276, 2791 Dragør, eller den til enhver tid fungerende formands adresse.

1.3. Formålet er at fremme ridesporten som eliteidræt såvel som breddeidræt og forståelsen for hestens brug hertil.

Dette søges opnået ved at:

a) Medlemmerne skaffes rådighed over passende faciliteter.

b) Klubben varetager behovet for kvalificeret instruktion.

c) Der afholdes sportslige konkurrencer samt andre arrangementer.

1.4. Klubben er medlem af Dansk Rideforbund (DRF) under Dansk Idrætsforbund (DIF). Klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter disses love, reglementer, bestemmelser og voldgiftsregler.

1a. Medlemskategorier

Medlemmer kan deles op i 2 kategorier:

1) Medlemmer der kan benytte klubbens faciliteter mod betaling i henhold til klubbens prisliste.

2) Støttemedlemmer, der ikke må benytte klubbens faciliteter til ridning m.v.

2. Medlemmer

2.1. Medlemmer optages efter godkendelse af bestyrelsen. Anmodning om indmeldelse sker til klubbens bestyrelse, enten via brev, E-mail eller formular på klubbens hjemmeside.

Ansøgningen skal indeholde oplysning om navn, adresse, fødselsdato, samt Emailadresse.

2.2. Adgang til daglig benyttelse af klubbens baner opnås ved at løse ridekort, der kan tegnes af medlemmer for en periode af et år ad gangen. Bestyrelsen er dog med ansvar for generalforsamlingen bemyndiget til at indrømme afvigelser herfra, f.eks. Prøvemedlemskab, oldboysridning m.m. Kvittering for ridehuskort skal altid medbringes, og forevises på forlangende.

2.3. Klubbens medlemmer kan deltage i ridekonkurrencer når DRF´s reglement og konkurrencens propositioner giver adgang hertil. Støttemedlemmer kan ikke stille op i konkurrencer for KRK.

2.4. Medlemmer af KRK som groft eller gentagne gange tilsidesætter disse vedtægter, klubbens ordensreglement, optræder usportsligt eller til skade for klubben, kan af bestyrelsen meddeles karantæne i op til 2 måneder. Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal stemme for karantænen efter at medlemmet har fået adgang til at udtale sig. Karantænen kan ankes til endelig afgørelse af distriktets forretnings-udvalg inden 8 dage.

2.5. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i en angivet periode på over to måneder. Vedtagelse af udelukkelsen, hvorom der stemmes skriftligt, kræver at mindst 2/3 af stemmerne, blanke medregnet, er for udelukkelsen. Medlemmet har møde- og taleret. Udelukkelsen kan af medlemmet indankes for DRF´s Ordens og Amatørudvalg inden 4 uger. Generalforsamlingen kan endvidere på samme måde afgøre, at sagen indbringes til DRF´s Ordens- og Amatørudvalg eller til DIF med indstilling om udelukkelse fra andre rideklubber henholdsvis specialforbund.

2.6. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

2.7. Udmeldelse eller opsigelse af ridehuskort sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med 1 måneds varsel til en periodes udløb. Ved opsigelse af ridehuskort i sommerhalvåret, vil det ikke være muligt at tegne ridehuskort igen før tidligst det efterfølgende sommerhalvår. Indbetalt eller forfaldent kontingent refunderes eller eftergives normalt ikke. Bestyrelsen er dog berettiget til skønsvis, efter anmodning, at dispensere herfra.

3. Kontingent og gebyrer

3.0. Kontingent og ridehuskort opkræves hhv.1. marts og 1. september.

3.1 Kontingent, ridehuskort samt alle øvrige gebyrer fastsættes af bestyrelsen med ansvar over for generalforsamlingen.

3.2. Betales kontingent/ridekort eller gebyrer ikke til tiden, udelukkes medlemmet øjeblikkelig fra de aktiviteter, der skyldes for. Hvis et medlem skylder KRK for noget kontingent/ridekort eller gebyr, nedskrives medlemmets evt. tilgodehavende i KRK, herunder for betalt medlemskab og tilsvarende.

3.3. Medlemmer som er i restance til KRK kan nægtes starttilladelse i klubstævner arrangeret af KRK.

3.4. Medlemmer som groft eller gentagne gange tilsidesætter reglerne for betaling af kontingent/gebyr kan af bestyrelsen ekskluderes som medlem. De kan kun genoptages mod betaling af eventuel restance. Eksklusionen kan indbringes for den følgende generalforsamling, der afgør sagen endeligt.

3.5. Bestyrelsen kan udmelde et medlem, der ikke har betalt ridekort/medlemskab rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget 2. rykker.

3.6. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, udsendes rykkerskrivelse. Med hver rykkerskrivelse opkræves rykkergebyr.

4. Regnskab

4.1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

4.2. Regnskabet revideres inden den ordinære generalforsamling af 2 revisorer, der er valgt på den forrige generalforsamling for 1 år. Samtidig med revisorerne vælges revisorsuppleant.

4.3. I forbindelse med regnskabsaflæggelse oplyser bestyrelsen om budget for det kommende regnskabsår.

5. Bestyrelsen

5.1. Klubbens bestyrelse består af 1 formand, der vælges hvert år af den ordinære generalforsamling, samt af 6 medlemmer, der alle vælges af den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Hvert år afgår dog mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med et forretningsudvalg, der foruden formanden består af en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen vælger selv i eller uden for sin kreds formænd for stævne-, undervisnings-, junior-, fest- og materialeudvalg.

5.2. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv.

5.3. Møder afholdes efter formandens eller to andre medlemmers bestemmelse. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet er specifikt bestemt. Vedtagelsen af et forslag kræver dog, at mindst 3 medlemmer af bestyrelsen stemmer for det. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær – mødelederens stemme afgørende. Møderne refereres i en protokol, der underskrives af de deltagende medlemmer. Bestyrelsen afgør i øvrigt selv sin forretningsorden.

5.4. De til enhver tid ansatte instruktører har ved bestyrelsesmøder møderet som konsulent og observatør. Møderet har tillige eventuelle udvalgsformænd uden for bestyrelsens kreds samt to juniorrepræsentanter, der vælges hvert år på et særligt møde af og blandt de medlemmer, der ikke er fyldt 18 år. Ingen af disse deltagere har stemmeret på bestyrelsesmøderne, og kan i særlige til fælde, hvor bestyrelsen skønner det hensigtsmæssig, udelukkes fra sagsbehandlingen.

5.5. Bestyrelsen udarbejder ordensreglement gældende for ophold på klubbens område. Ansættelseskontrakter og stillingsbeskrivelse for det ansatte personale udarbejdes af bestyrelsen. Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og funktion præciseres i en til dette hørende funktionsbeskrivelse. Bestyrelses medlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt i henhold til oplysning om andre medlemmers gøren, laden og personlige forhold som bestyrelsen og medlemmer i udvalg kan få indsigt i under deres arbejde i klubben. Medlemmer i udvalg nedsat af bestyrelsen må dog gerne videre relevante oplysninger til bestyrelsen

5.6. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Klubben tegnes af formanden sammen med to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Principielle beslutninger, der vil forpligte klubben økonomisk ud over to regnskabsår, skal dog vedtages af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ikke pådrage klubben gælds- eller kautionsforpligtelse udover et af generalforsamlingen vedtaget maksimumbeløb, der ikke må overstige 120.000,-.

5.7. Bestyrelsen udpeger et af sine medlemmer til repræsentant i KTIS og TFR.

6. Generalforsamlingen

6.1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den indkaldes af bestyrelsen. Forsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og ved sin underskrift godkender den under forhandlingerne førte protokol.

6.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Dato, tid, sted og dagorden for generalforsamlingen skal meddeles medlemmerne via E-mail, opslag på opslagstavler, samt information på klubbens hjemmeside, senest seks uger for denne, sammen med en angivelse af sidste frist for indlevering af forslag til behandling på generalforsamlingen. En endelig dagsorden, bilagt bestyrelsens og medlemmernes forslag, skal meddeles medlemmerne via E-mail senest én uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal mindst indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af formand.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

6.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer pr. 1. januar samme år fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter at begæringen er fremsat. Bestyrelsen kan addere punkter til den angivne dagsorden. Dato, tid, sted og dagorden for den ekstraordinære generalforsamlingen skal meddeles medlemmerne via E-mail, opslag på opslagstavler, samt information på klubbens hjemmeside, senest 8  dage før denne.

6.4. Ændringsforslag, som dirigenten ikke skønner væsentlig mere vidtgående end de forslag, der behandles af forsamlingen, kan fremsættes på mødet. Der stemmes først om det mest vidtgående forslag. Hvis dette ikke vedtages, stemmes derpå om det næst mest vidtgående o.s.v.

6.5. Medlemmer, som er fyldt 18 år, og som ikke er i restance over for KRK og har været medlem i mindst 3 måneder forud for datoen for generalforsamlingens afholdelse, kan stemme på generalforsamlingen. Fremmødte forældremyndighedsindehavere til et medlem under 18 år kan stemme på medlemmets vegne, hvis medlemmet ikke er i restance over for KRK, og hvis medlemmet har været medlem i mindst 3 måneder forud for datoen for generalforsamlingens afholdelse. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

6.6 Medlemmer, der kan stemme på generalforsamlingen, kan lade sig repræsentere af en fuldmægtig. Ingen kan dog som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end sig selv og et andet medlem.

6.7. Medlemmer på 18 år og derover og som ikke er under værgemål, er valgbare som bestyrelsesmedlemmer, revisorer og til andre poster, der besættes ved forsamlingens afgørelse, hvis de på ingen måde er i restance over for KRK og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

6.8. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, når andet ikke er krævet i disse vedtægter. Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning, men skal være skriftlig i forbindelse med personvalg og i øvrigt efter dirigentens skøn.

7. Vedtægtsændringer

7.1. Ændring af disse vedtægter kan kun ske efter beslutning med mere end 2/3 majoritet på en generalforsamling, hvor forslag til ændringer indgår som et særskilt punkt på dagsordenen.

8. Klubbens opløsning

8.1. Opløsning af foreningen kan kun ske efter en ekstraordinær generalforsamling der er indkaldt specielt med dette formål. Hvis forslaget vedtages af forsamlingen med mere end 2/3 majoritet, sendes det til urafstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer. Her er simpel stemmeflerhed afgørende.

8.2. I tilfælde af opløsningsforslagets vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling træffes tillige nærmere beslutning om anvendelse af foreningens aktiver, der skal gå til idrætsformål, fortrinsvis ridesportsformål, i Tårnby Kommune.

Bestyrelsen, Tirsdag d. 6. februar 2018 kl. 22.